mediačná kancelária
  mediácia etický kódex cenník a kontakt  
     
 

Mediácia podľa zákona č. 420/2004 Z.z. je podnikaním a odmena za služby mediátora sa stanovuje podľa cenníka.

Výška odmeny, termín a spôsob úhrady je na dohode mediátora s účastníkmi mediácie v písomnej forme pred začatím mediácie.

Nie som platcom DPH.

Hodinová sadzba sa účtuje aj za neúplnú začatú hodinu mediačného procesu.

Dohodnutá hodinová sadzba je odmenou za služby mediácie; v tejto cene nie sú zahrnuté ďalšie výdavky spojené s mediačným procesom (overenie podpisov, spísanie mediačnej dohody formou notárskej zápisnice...). Tieto výdavky sú účtované osobitne.

Ceny za mediačné služby vykonávané podľa zákona č. 420/2004 Z. z.

Prvé informatívne stretnutie:

zdarma

Ak účastník mediácie príjme výzvu, cena za služby sa stanovuje podľa cenníka.

Príprava dokumentacie pre mediačné konanie a s ňou súvisiace náklady - poštovné, cestovné, telekomunikačné a iné preukazateľné náklady:

40 €

Spísanie záverečnej správy pred začatím mediačného konania:

15 €

Konzultácie, poradenstvo a iné úkony pred mediačným konaním fyzické osoby:

fyzické osoby:

20 €/hodinu

právnické osoby:

40 €/hodinu

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

fyzické osoby - podnikatelia:

67 €/hodinu

právnické osoby - podnikatelia:

134 €/hodinu

Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

do 3319 EUR:

120 €/hodinu

od 3 320 do 6 640 EUR:

10 % z hodnoty

od 6 641 do 16 600 EUR:

7% z hodnoty

od 16 601 do 33 200 EUR:

5% z hodnoty

od 33 201 do 66 400 EUR:

2% z hodnoty

viac ako 66 401 EUR:

1% z hodnoty

Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské apartnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory):

Nemajetkové občianske spory:

25 €/hodinu

Majetkové občianske spory do 1 660 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa:

67 €/hodinu

viac ako 1 661 EUR

100 €/hodinu

Cenník je platný od 1.4.2016

 
     
  Mgr. Jiřina Zentková - zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva Spravodlivosti SR pod č. 768  
    tel: +421 905 402 128  
    email: zentkova@geozent.sk  
    IČO: 11650303  
     
mediator@geozent.sk
© 2016